Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Årsmøte Froland Menighet og Froland Menighetssenter

Årsrapport 2014 for Froland menighet

 

Nøkkeltall

Det ble døpt 45 personer, og det var 48 konfirmanter i 2014.

12 personer meldte seg ut. 

 

Ansatte

Staben har i 2014 bestått av sokneprest Ravn Karsrud, kateket Øystein Vaaje, kirketjener/sekretær Else Marie Treldal, organist Ingrid Smith Pedersen og kirkeverge Karl Otto Bråthen. Ole G. Fjærbu og Daina Pedersen var gode vikarer og medhjelpere som kirketjenere gjennom året.

Camilla Sørensen jobbet som trosopplærer i 40% fram til sommeren, og Geir Bjørknes Grande startet som trosopplærer/ungdomsarbeider fra 1.august i full stilling.

 

Menighetsrådet

Det har vært avholdt 9 møter og behandlet 51 saker.

Menighetsrådet er nå inne i sitt siste år før nytt Kirkevalg høsten -15.  

 

Fellesrådsutvalget

Det har vært avholdt 2 møter og behandlet 11 saker.

Fellesrådsutvalget består av 4 medlemmer i tillegg til sokneprest og kirkeverge.

 

Gudstjenestearbeidet 2014 i Froland

Det har vært avholdt 72 gudstjenester totalt i soknet. Totalt antall deltakere er 8868 som er en betydelig oppgang fra året før.

 

Namu

Namu(Naturlig menighetsutvikling) er et verktøy Froland Menighetsråd har brukt siden 2009.

I 2014 har Namu jobbet med Hensiktsmessige strukturer før en på høsten har fokusert på emnet Behovsorientert evangelisering.

 

Misjon

Froland menighet har fortsatt sitt misjonsprosjekt som gjelder NMS sitt arbeid i Kamerun hvor bl.a. fam. Bischler fra Froland er utsendinger.

 

Diakoni

Besøkstjenesten

Menigheten har gjennom året fortsatt sin besøkstjeneste.

Menighetssekretær Else Marie Treldal fungerer som kontaktperson for både de som melder seg til denne diakonale tjenesten og for dem som melder behov for besøk.

 

Pusterommet

Det er nå et år siden «Pusterommet» startet opp i Mjølhusmoen kapell. Samlingene er første mandag i måneden og varer fra kl. 20 -21 og hver kveld har mellom 10 og 20 personer vært samlet.

Ardis Dalsmo, Marit Skutlaberg, Fridunn Karsrud og  Else Marie Treldal er ansvarlig for Pusterommet.

 

Trosopplæringsplanen

Menigheten er kommet langt i utarbeidelsen av ny trosopplæringsplan som skal være på plass innen juni 2015. Geir Bjørknes Grande har overtatt planarbeidet og samarbeider godt med trosopplæringskomiteen.

 

Samarbeid mellom kirke og skole/barnehage

Også i år har det vært gjennomført gode samarbeidsprosjekter i henhold til nedfelte planer mellom menighetene og skolene våre.  Vi er takknemlige for det gode samarbeidet vi får ha med skoler og barnehager i kommunen vår.

 

Konfirmantene

Det var 48 konfirmanter i Froland menighet våren 2014. Gruppeundervisning annenhver uke, deltaking i gudstjenester, samlinger sammen med Unge Kristne og deltakelse i Fasteaksjonen er fortsatt hovedinnholdet i konfirmantforberedelsen.

Konfirmantene har også i år gruppesamlinger i private hjem i bygda som fungerer svært godt.  Konfirmantturen til Evje er også populær.

Høsten 2014 ble et nytt kull med konfirmanter innskrevet.

 

Barn

Det er nå flere faste aktiviteter i gang for barn i forskjellig alder, stort sett på menighetssenteret.

Babysang primært 0-3 år, ca. annenhver uke.

Etter skoletid 5.-7. kl.

Stikk innom 8.-10.kl.  

 

Lær dem å lede

Prostiets lederkurs for de som er konfirmert går sin gang.

 

Unge Kristne (UK)

Har fått nytt styre på plass.

Geir har kommet godt i gang med ungdomsarbeidet.

Har nå et tettere samarbeid med Misjonskirka, og har lagt mer av programmet til lørdagskvelder.

 

Livsnære grupper

Mange livsnære grupper fungerer nå godt i hjemmene som får bety mye for mange.

Kirkemusikalsk virksomhet 2014

Musikk i gudstjenestene

Froland kirke

Vi bruker hovedsakelig den nye liturgien som ble innført i 2011.

Det medvirker forsangere nesten hver gang, dette til god støtte for både organist og menighet. Ulike musikere, solister og kor har også deltatt i gudstjenestene. Ved enkelte anledninger har kirkegudstjenesten vært flyttet til menighetssenteret. Da bidrar flere musikere og forsangere, samt  teknikere på data og lyd.

Mykland kirke

Her brukes som regel den gamle liturgien på nynorsk. På familie- og skolegudstjenester bruker vi den nye liturgien som i Froland kirke.

 

 

 

Søndagsskolemesse

Her er det band på gudstjenestene. Flere musikere medvirker hver gang, i tillegg til forsangere og teknikere.

 

Korvirksomhet

Babysang (0-3år)

Startet opp høsten 2014 og foregår annenhver torsdag på menighetssenteret. Ledes av trosopplærer. Totalt 16 barn og tilhørende voksne har deltatt..

 

Blakstadheia barnekor (1.-4. klasse)

Koret ble startet i januar 2014 og ble da ledet av Marianne Kleppenes sammen med organisten. Fra august ledes koret av organist og trosopplærer. Øvelsene er på Blakstadheia skole annenhver torsdag rett etter skoletid. Koret bestod høsten 2014 av 10 barn.

Froland barnekor (1.-4. klasse)

Startes opp på Froland skole fra januar 2015 og vil øve annenhver torsdag etter skoletid (motsatt av koret på Blakstadheia). Koret ledes av trosopplærer og organist. Tanken er å slå sammen barnekorene når skolevirksomheten på Blakstedheia etter planen avvikles i løpet av våren 2015. I skrivende stund har vi hatt tre øvelser og en opptreden. 19 barn er med.

 

Froland menighetskor

Menighetskoret ledes av organisten og øver på menighetssenteret ca. annenhver tirsdag. De teller 12 sangere. I 2014 opptrådte de på flere gudstjenester og arrangementer i menigheten.

 

Annet

Siste helga i november ble det arrangert en festivalhelg på menighetssenteret. Dette innebar et stort UK-arrangement på fredagen, band/sangseminar for ungdommer og konsert med Taratata på lørdag, samt familiegudstjeneste på søndag. Innleide musikere og sangere bidro på lørdag og søndag sammen med trosopplærer, organist og lokale aktører.

 

Arrangementer

St.hans-feiring på Osevollen.

Menighetsturen på Evjetun.

Juletrefest 3. januar -15

 

Økonomi

Menigheten har hatt stabile offergaver i 2014. Det ble det gitt ca. kr.103.000.- til menighetsarbeidet og ca.165.000 til andre organisasjoner. Dette er på samme nivå som året før.

Fellesrådet har i 2014 fortsatt hatt et godt og tjenlig samarbeid med kommunen selv om 2014 har vært ekstra utfordrende da det ble betydelige kutt i de kommunale overføringene.

Froland kirke har hatt høy prioritet vedr. det utvendige renoveringsarbeidet som fortsetter i 2015.

Menighetsbladet har kommet ut med tre nummer i 2014. Har nå overtatt formatet i A4 fra bladet til menighetssenteret som nå er avsluttet.

Har også åpnet for noe annonsering i bladet for å minske kostnadene.