Bamble kikelige fellesråd

Gravferd

Vedtekter for kirkegårdene ved Froland kirke, Mykland kirke og Mjølhusmoen

Jfr. lov av 7.6 1996 nr.32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd(Gravferdsloven). Vedtatt av Froland kirkelige fellesråd 18.02.97 og 18.09.97. Godkjent av Agder bispedømmeråd 02.07.97.

§ 1   KIRKEGÅRDSTILHØRIGHET Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av kirkegårdene i kommunen, forutsatt at de ikke gravlegges i en annen kommune. Dette gjelder også selv om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet.

§ 2   FREDNINGSTID OG FESTETID Fredningstid for kistegraver er 20 år. Fredningstid for urnegraver er 20 år. Festetida er 20 år.

§ 3   FESTE AV GRAV Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av og etter søknad til kirkelig fellesråd for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et gravsted.

Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av.

Når festetiden er ute kan gravstedet festes for nye 20 år.

Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd. I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården.

Dersom den ansvarlige eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.

§ 4   GRAV OG GRAVMINNE Kirkegårdsbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging. Etter begravelsen ordner kirkegårdsbetjeningen med et merke hvor avdødes navn settes på.

Montering av gravminne skal skje etter avtale med kirkevergen.

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet sentralt i bakkant av den graven som er tatt i bruk.

§ 5   PLANTEFELT Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opptil 60 cm. bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander så som liggende plater, blomsterurner, lykter m.m. i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt natursteinkant som flukter med terrenget omkring. Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være grasbakke på alle sider av gravminnet.

§ 6   PLANTEMATERIALE Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart.

§ 7   STELL AV GRAV Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav han har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller blir tilsådd av kirkegårdsbetjeningen.

§ 8   NÆRINGSVIRKSOMHET Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegården skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelse kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell på graver.

Kirkegårdsbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med kirkegården å gjøre.