Bamble kikelige fellesråd

Menighetslivet

Hvem er vi?

Menighetssenteret er en sammenslutning av eierorganisasjonene ved Froland menighetssenter. Sammenslutningen har ansvar for åndelig lederskap og programmessig virksomhet ved Froland menighetssenter.

Froland menighetssenter har et eget driftsstyre med ansvar for den driftsmessige virksomheten. Dette samarbeidet er regulert av en egen samarbeidsavtale.

Hva vil vi?

Menighetssenteret ønsker å skape et bredt åndelig program for alle aldersgrupper. Vi vil skape et åpent og inkluderende fellesskap med lav terskel og tydelig forkynnelse. Vi vil skape et engasjement for ytre- og indremisjon og diakonalt arbeid både lokalt og internasjonalt. Det legges vekt på at alle kan bidra med frivillig arbeid ut fra nådegaver, evner og interesser.

1. Avtalepartnere:

Samarbeidet er inngått av flg. Avtalepartnere:

Unge Kristne Froland Normisjon Froland menighet (Den norske kirke) Froland Søndagsskoleforening Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) Froland misjonsforening (NMS)

Andre avtalepartnere kan søke om tilslutning. Andre foreninger kan bli med, forutsatt at de har sluttet seg til den grunnleggende «Avtale om bygging og drift av Froland menighetssenter». Søknaden avgjøres av representantskapet.

2. Grunnlag: a. Virksomhetens basis er Bibelen og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter og drives i tråd med avtalen for drift av Froland menighetssenter. b. Forkynnelsen av Guds ord skal ha en sentral plass i virksomheten og gi en allsidig dekning av det kristne budskapet, herunder de grunnleggende emner i frelseslæren. Det vektlegges også at forkynnelsen skal utfordre til tjeneste i form av misjon og diakoni. c. Avtalepartnere er enige om å danne et felles lederskap som skal ha åndelig ansvar og lede den programmessige virksomheten ved Froland menighetssenter. 3. Medlemsskap: Samarbeidet baseres på et personlig medlemskap der man kan ha et delt medlemskap mellom Menighetssenteret og en av avtalepartnerne. Representantene fastsetter medlemskontingent. Medlemmene får stemmerett det året de fyller 13 år.

4. Inntekter: Inntekter disponeres av lederskapet iht. vedtatt strategi og budsjett. Representantskapet fastsetter en målsetting om senterets bidrag til ytremisjon og internasjonalt diakonalt arbeid.

Egne arrangementer som planlegges og gjennomføres av en av avtalepartnerne i egen regi, kan la inntekt gå til egen organisasjon.

5. Representantskap: a. Øverste organ for samarbeidet er representantskapet. Representantskapet avholdes en gang i året, fortrinnsvis i løpet av mars måned. b. Representantskapet utgjør alle betalende medlemmer fra det året de fyller 13 år. c. Flg. Saker behandles: – Valg av lederskap – Vedta strategi for virksomheten – Behandle årsmelding og regnskap – Vedta budsjett – Vedta fordeling av inntekter mellom avtalepartnere – Avgjøre søknader om tilslutning av nye avtalepartnere. – Vedta endringer i samarbeidserklæringen – Velge valgkomite og revisor. – Fastsette medlemskontingent – Behandle andre saker som skriftlig er sendt inn til lederskapet minst en måned i forkant d. Endringer i samarbeidserklæringen avgjøres ved 2/3 flertall. Punkt 2 kan ikke endres. e. Ekstraordinært representantskap holdes når minst 25% av medlemmene skriftlig ber om det. Ekstraordinært representantskap kan kun behandle de sakene som er årsaken til innkallelsen.

6. Lederskapet: a. Lederskapet leder virksomheten mellom hvert representantskapsmøte. b. Lederskapet består av flg. funksjoner: – Leder – Misjons- og diakoniansvarlig – Kommunikasjonsansvarlig – Økonomiansvarlig – Barne- og ungdomsansvarlig – Arrangementsansvarlig c. Det utarbeides oppgavebeskrivelser på hver av funksjoner i lederskapet, som godkjennes av representantskapet. d. Det kan dannes komiteer for ulike oppgaver, som ansvarsmessig knyttes opp mot en av funksjonene i lederskapet. e. Leder for menighetssenterstyret (driftsstyret) møter i lederskapet med tale- og forslagsrett. f. Lederskapet består av 6 personer som velges for 2 år, halvparten er på valg hvert år. g. Lederskapet og menighetsrådet samordner i størst mulig grad sin virksomhet, sine planer og ressurser. Lederskapet informerer/møter i menighetsrådet med jevne mellomrom. h. Aldersgrense for å sitte i lederskapet er 18 år.

Flg. avtalepartnere slutter seg til samarbeidserklæringa og bekrefter dette med sin underskrift:

samarbeidserklaering-underskrift.png